เกี่ยวกับสาขา


ประวัติความเป็นมาของภาควิชาสารสนเทศศาสตร์

ในระยะแรกเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสถานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เดิมเปิดการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันภาควิชาสารสนเทศศาสตร์มีบัณฑิตแล้ว 5 รุ่น ได้ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และประกอบธุรกิจส่วนตัว

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์เป็นแหล่งผลิตนักสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่สากล

 

พันธกิจ

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพัฒนางานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจของภาควิชา มีดังนี้

1.   ผลิตบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

3.   ส่งเสริมและให้บริการการสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

3.   ส่งเสริมและให้บริการการสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์