หลักสูตรที่เปิดสอน


ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

         1.    มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสารสนเทศในองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับสูง

         2.   มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะด้านการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่

         3.   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

         4.   มีทักษะชีวิต ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามการปรับเปลี่ยนของสังคมโลก

         5.   มีทักษะการจัดการสารสนเทศและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ -ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปีพ.ศ.
ที่สำเร็จการศึกษา

1

อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

Ph.D.(Information Sciences)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)

University of North Texas, U.S.A

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

2543

2538

2

อ.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

2542

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ วีรพลิน

อ.ม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม

ศศ.ด.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา

อม.

อาจารย์

อาจารย์ทัศวรรณ ธิมาคำ

ศศ.ม.

อาจารย์

อาจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

ศศ.ม.

อาจารย์

 

หลักสูตร

    1. จำนวนหน่วยกิตรวม

                   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

     2. โครงสร้างหลักสูตร

                   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (พ.ศ.2558) ประกอบด้วย

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    

     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

9

6

6

9

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                  

2.1 วิชาแกน หรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ             

2.1.1 บังคับ

2.1.2 บังคับเลือก

2.1.3 เลือก

2.1.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา

97

ไม่กำหนด

97

57

3

 30

  7

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์