ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การสัมมนา เรื่อง " การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเยาวชน ยุค Digital "


การสัมมนา เรื่อง " การบริการสารสนเทศเพื่อเยาวชนยุคดิจิทัล "


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙


การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ " นวัตกรรมเพื่อการให้บริการสารสนเทศยุคดิจิทัล "


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560


กิจกรรมเดินขึ้นดอยฯ ประจำปี 2560


นายวิรุต พวงมาลา นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่าย จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560


โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์กับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"


ค่ายห้องสมุด...พี่ให้น้อง ครั้งที่ 11


ขยายเวลาการลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ


การรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ


บัณฑิตภาควิชาสารสนเทศศาสตร์รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559


นักศึกษาร่วมการแสดงชุด "7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย"


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “สาวหล่อชายงาม สืบสานกีฬาพื้นบ้าน” ประจำปี 2559


ไหว้ครูสารสนเทศศาสตร์ 2559


การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ภาคเรียนที่ 1/59


นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย รับเข็มตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559


โครงการ "พัฒนาคุณลักษณะนักสารสนเทศที่พึงประสงค์" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร ระเบียบปฏิบัติ และการใช้ชีวิตนักศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชย


ตัวแทนนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559


นักศึกษาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นักศึกษาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

นักศึกษานำเสนอรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นักศึกษานำเสนอผลการวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Good Bye Senior'55


วันที่ 23 เมษายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดงานอำลารุ่นพี่

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 "


วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 8.00-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 "

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2559


วันที่ 13 เมษายน 2559 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเดินขวนขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์

งานกีฬาสารสัมพันธ์สารสนเทศ


วันที่ 26 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์สารสนเทศศาสตร์

การสัมมนาวิชาการ ไขปริศนาความสำเร็จสู่การยกระดับมาตรฐานของการบริการของห้องสมุด


วันที่ 31 มีนาคม 2558 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดการสัมมนาวิชาการ

การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ สื่อสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลง


วันที่ 4 มีนาคม 2558 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดการสัมมนาวิชาการ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้ใช้ยุคใหม่ต้องการอะไรจาก Library


วันที่ 24 มีนาคม 2559 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดการสัมมนาวิชาการ

ห้องสมุดสู่ชุมชน 2559


วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-16.00 น. คณาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จัดกิจกรรม "ห้องสมุดสู่ชุมชน 2559"

ร่วมแสดงในพิธีเปิด CMRU Bookfair 2016


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้แสดงนาฏยลีลา ชุด การอ่านทะลุศตวรรษ ในพิธีเปิด CMRU Bookfair 2016 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

IS football team


23-24 มกราคม 2559 ทีมฟุตบอลภาควิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน HumanFC เพื่อชิงถ้วยการแข่งขันฟุตซอลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมสานฝันปันรักวันเด็ก 2559


8-9 มกราคม 2559 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 9 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์


วันเสาร์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-18.00 น. ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ


อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ "มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์: โอกาสและความท้าทาย" ในวันที่ 10-11 กันยายน 2558 จ.ขอนแก่น

การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1


ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558

การรับน้องขึ้นดอย


นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู


นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สื่อออนไลน์กับเครือข่ายห้องสมุด


เก็บตกการบรรยาย: สื่อออนไลน์กับเครือข่ายห้องสมุด (ม.ราชภัฏเชียงใหม่)

เครือข่ายห้องสมุดกับการพัฒนาในยุคดิจิดอล


สัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ หัวข้อ เครือข่ายห้องสมุดกับการพัฒนาในยุคดิจิดอล

สัมนนา UlibM


ภาพบรรยากาศการสัมนนา UlibM ปี 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์