หัวหน้าภาควิชาอาจารย์สุรชาติ พุทธิมา

กรรมการภาควิชาอาจารย์ทัศวรรณ ธิมาคำ


อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน์


อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ


ผศ. ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม


ผศ. ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย


อาจารย์อมาคินป์ ชินโชติกร

กรรมการและเลขานุการผศ. ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์


บุคลากร


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำไพ  แสงเรือง

2.   รองศาสตราจารย์สมจิต  พรหมเทพ

3.   รองศาสตราจารย์รัตนา  ณ ลำพูน

4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธิ

 

คณะกรรมการบริหารภาควิชามีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

1.   กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.   จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างของหลักสูตร

3.   เสนอรายชื่อ และคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

4.   รับผิดชอบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

5.   กำกับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

6.   พัฒนาและจัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทางภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

7.   ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

8.   ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภาควิชา การรายงานประจำปี และรายงานผลการประเมินคุณภาพภาควิชา

9.   การดูแลและให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษาของภาควิชาตลอดหลักสูตร

10. ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในภาควิชา

11. ประเมินการใช้หลักสูตรและรายงานผลการประเมิน

12. พัฒนาหลักสูตรของภาควิชา

13. เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษาในภาควิชา

14. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารประจำคณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์