การสัมมนา เรื่อง " การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเยาวชน ยุค Digital "


นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาในหัวข้อ " การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเยาวชน ยุค Digital " ใน วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกีตรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และ การใช้สื่ออย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัล


รูปภาพเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์