การสัมมนา เรื่อง " การบริการสารสนเทศเพื่อเยาวชนยุคดิจิทัล "


นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนาในหัวข้อ
" การบริการสารสนเทศเพื่อเยาวชนยุคดิจิทัล " ใน วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกีตรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศในยุคดิจิทัล และการเสวนาเรื่อง พฤติกรรมของเยาวชนยุคดิจิทัล


รูปภาพเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์