ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การสัมมนา เรื่อง " การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเยาวชน ยุค Digital "


การสัมมนา เรื่อง " การบริการสารสนเทศเพื่อเยาวชนยุคดิจิทัล "


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์